Concurso de méritos grupos A1 y A2 – 2018

Convocatoria concurso

Corrección de errores al concurso

Relación provisional de concursantes admitidos

Relación definitiva de concursantes admitidos

Designación miembros comisión de valoración

Resolución parcial concurso

Ampliación plazo resolución concurso